Tutustu avopalveluihin

Ota yhteyttä ›

Työmenetelmät ja työskentely

AVA avopalvelut tuottaa sosiaalihuoltolain ja lastensuojelulain mukaisia avohuollon palveluita lapsiperheille ja jälkihuoltonuorille. 

Sosiaalihuollon ohjauksen menetelmillä on tarkoitus edistää ja ylläpitää asiakkaan hyvinvointia ja turvallisuutta. Menetelmät ovat näyttöön perustuvia, turvallisia ja tehokkaita. Jokainen asiakas kohdataan yksilönä, jolloin hän itse osallistuu palveluidensa suunnitteluun.

Varmistamme, että kaikissa palveluissa asiakas saa hyvää kohtelua ja palvelua: henkilöstö on pätevää, heitä on riittävästi asiakkaiden määrään suhteutettuna, esihenkilötyö on toimivaa ja työmenetelmät asianmukaisia.

Palvelupyynnöt vastaanottaa:

Martina Vahvelainen
Palvelupäällikkö
AVA avopalvelut

p. 044–779 6600
martina.vahvelainen@­avaperhepalvelut.fi

Kysy lisää ›

Palvelumme

Perhetyö ja tehostettu perhetyö

Suunnitelmallista ja tavoitteellista työtä yhdessä perheiden kanssa. Työskentelymme on suhdeperustaista, muutokseen tähtäävää tukea ja arviointia.

Perhetyö on suunniteltu tarjoamaan käytännön apua ja keskusteluapua sosiaalihuollon tai lastensuojelun asiakasperheille. Tavoitteena on vahvistaa perheiden voimavaroja ja vuorovaikutusta. Työskentely tapahtuu perheen omassa kodissa ja perheen tarpeiden mukaisesti. Toiminta on suunnitelmallista, konkreettista yhdessä tekemistä ja keskustelua. Tavoitteena on tuoda esiin lapsen tarpeet, turvata lapsen etu ja vahvistaa perheen selviytymistä arjessa. Perhetyön vaikuttavuutta arvioidaan säännöllisesti yhteistyössä perheen ja sosiaalityöntekijän kanssa.

Tehostettu perhetyö edellyttää asiakkuutta lastensuojelun sosiaalityöntekijän kautta. Se perustuu yhdessä laadittuun suunnitelmaan ja tavoitteisiin ja toteutetaan pääasiassa perheen kotona yhteistyössä muiden tahojen ja tukipalveluiden kanssa. Tavoitteena on vahvistaa vanhempien kykyä huolehtia lapsen kokonaisvaltaisista tarpeista ja tukea perheen arjessa selviytymistä. Perheen tilanne selvitetään alussa yhdessä, ja etenemistä arvioidaan säännöllisesti yhteistyössä sosiaalityöntekijöiden kanssa.

Jälkihuolto

Jälkihuollon palvelut on tarkoitettu 17–25-vuotiaille nuorille, jotka ovat olleet sijaishuollon palvelujen piirissä. Jälkihuollon sosiaaliohjaus sisältää arjen asioiden hoitamisten yhdessä opettelua, keskusteluja, neuvontaa ja ohjausta sekä toiminnallisia tapaamisia esimerkiksi ruoanlaiton tai liikunnan parissa.

Jälkihuollon ohjaustyön tavoitteena on tukea nuorta selviytymään arjessa sekä itsenäistymisen taidoissa sekä pyrkiä vahvistamaan hänen verkostojaan. Nuorta tuetaan mm. työllisyyteen, opintoihin, asumiseen sekä viranomaisasiointiin liittyvien asioiden hoitamisessa siten, että hän oppisi jatkossa suoriutumaan näistä itsenäisesti. 

Ammatillinen tukihenkilötoiminta

Ammatillinen tukihenkilö toimii lapsen elämässä turvallisena aikuisena, jonka tehtävänä on tukea lapsen kasvua ja kehitystä yhdessä tekemisen ja keskustelujen avulla. Ammatillisen tukihenkilön tehtävänä on tukea asiakasta erilaisissa elämäntilanteissa yhdessä sovittujen tavoitteiden mukaisesti. Tapaamiset tukihenkilön kanssa voivat olla toiminnallisia, keskustelua tai molempia. 

Tukihenkilö voi olla lapselle tai nuorelle oma, turvallinen aikuiskontakti, joka auttaa kodin ulkopuolella ikätasoisessa toiminnassa ja tarjoaa jakamatonta aikaa ja huomiota.  Ammatillisessa tukihenkilötoiminnassa määritetään tavoitteet yhteistyössä asiakkaan ja hänen sosiaalityöntekijänsä kanssa.

Tuetut ja valvotut tapaamiset

Tapaamisten tavoitteena on lapsen ja vanhemman yhteinen aika sekä keskinäisen suhteen rakentaminen. Tapaamiset suunnitellaan lapsi- ja perhekohtaisesti.

  • Valvottu tapaaminen: Valvotuissa tapaamisissa avopalveluiden ohjaaja on tapaamisen ajan näkö- ja kuuloyhteydessä lapseen ja vanhempaan.
  • Tuettu tapaaminen: Tuetuissa tapaamisissa ohjaaja on käytettävissä tapaamisen ajan.
  • Valvottu vaihto: Valvotuissa vaihdoissa ohjaaja huolehtii, että lapsi siirtyy vanhemmalta toiselle turvallisesti ja lapsen edun mukaisesti.

Tapaamiset järjestetään kodinomaisissa tiloissa tilaajan kanssa tehtyä sopimusta noudattaen, ja henkilökunta huolehtii tapaamisen kulusta.

Avoperhekuntoutus

Avoperhekuntoutus on tiivistä työskentelyä perheissä, joissa on ongelmallinen tai kriisiytynyt tilanne, ja sen tarkoitus on ennaltaehkäistä sijoituksia tai tukea perheitä sijoituksen jälkeen ja mahdollistaa lapsen kasvun omassa kodissaan. Työskentelyssä on mukana perheterapeutti.

Palvelu räätälöidään yksilöllisesti perheen tarpeisiin, ja siinä korostuvat suunnitelmallisuus, tavoitteellisuus ja yhteistyö perheenjäsenten kanssa perheen omassa arjen ympäristössä. Tavoitteena on parantaa perheen toimintakykyä, vahvistaa vanhemmuustaitoja ja löytää kestäviä ratkaisuja arjen haasteisiin. Palvelun vaikuttavuutta arvioidaan säännöllisesti yhteistyössä perheen ja sosiaalityöntekijän kanssa.

Perhearviointi

Perhearviointia tehdään yhteistyössä perheen kanssa Bentovimin & Millerin perhearviointimenetelmää hyödyntäen. Tavoitteena on arvioida perheen voimavaroja, vahvuuksia ja tuen tarvetta. 

Lapsiperheiden kotipalvelu

Lapsiperheiden kotipalvelu on sosiaalihuoltolain (1301/2014, 19 §) mukaista sosiaalipalvelua. Kotipalvelu on yhdessä perheen ja yhteistyötahojen kanssa tehtävää vanhemmuuden ja arjessa selviytymisen tukemista ja perheen omien voimavarojen vahvistamista. Tämä tapahtuu opastamalla perhettä lasten ja kodinhoidossa sekä vahvistamalla arjen taitoja. 

Apu voi olla lastenhoitoa, kodinhoitoa, kaupassa käyntiä, pyykinpesua, harrastusten tukemista tai kasvatuksessa ohjaamista.  Työskentelyssä korostuu vanhemman ja lasten kanssa yhdessä tekeminen.

Asiantuntijakonsultaatio

Tarjoamme asiantuntijakonsultaatioita ammattilaisille haastavissa asiakastilanteissa. 

Terapeuttiset interventiot

Lyhytterapeuttisessa työskentelyssä tavoitteena on tukea lapsen ja nuoren tasapainoista kasvua ja kehitystä. 

Terapeuttiset menetelmät valitaan asiakkaan tarpeiden mukaan. Työskentelyjaksot voivat olla 5–10 kerran pituisia ja työskentelyllä tavoitellaan varhaista ongelmien ennaltaehkäisyä.

Ryhmämuotoinen kuntoutus vanhemmille ja lapsille

Ryhmämuotoisen kuntoutuksen tarkoituksena on tarjota tukea vanhemmuuteen ja vahvistaa vuorovaikutusta perheenjäsenten kesken. Kuntoutuksen avulla pyritään parantamaan perheen kokonaishyvinvointia ja tuottamaan konkreettisia taitoja arjen haasteisiin.

Räätälöimme yksilöllisesti tilaajan tarpeeseen ryhmämuotoista kuntoutusta lapsille ja vanhemmille. Tarjoamme vanhemmilla ja lapsille omia ryhmiä.

Pari- ja perheterapeuttinen työskentelyjakso

Pari- ja perheterapeuttisen työskentelyjakson tavoitteena on lisätä perheen ymmärystä tilanteestaan ja parantaa heidän keskeisiä vuorovaikutussuhteitaan, mikä edistää pitkäaikaista muutosta ja hyvinvointia perheen sisällä.

Jakson ohjaajana toimii perheterapeutti, ja se sisältää usein niin yksilö- kuin ryhmätyöskentelyäkin. Työskentelemme yhdessä laadittujen tavoitteiden pohjalta, ja työskentely on kestoltaan tarkasti rajattua.

Neuropsykiatrinen valmennus

Neuropsykiatrinen valmennus on tavoitteellista kuntoutusta asiakkaille, joilla on neuropsykiatrisia oireita, jotka haittaavat heidän arjen toimintakykyään. Tavoitteena on parantaa asiakkaan toimintakykyä eri elämänalueilla sekä edistää itsenäistä ja mielekästä elämää.

Valmennusprosessi on yksilöllinen ja perustuu asiakkaan tarpeisiin. Se voi sisältää taitojen harjoittelua, ohjausta aikasuunnitteluun, sosiaalisten taitojen kehittämistä ja muita arjen hallintaa tukevia elementtejä. 

Pika­yhteydenotto

Jätä yhteystietosi, soitamme sinulle ensi tilassa!

Soita